صفحه اصلی > مزایای شرکت در کنفراس
.: مزایای شرکت در کنفراس

مزایای حضور در کنفرانس:

سخنرانی برجسته مدیریت و حسابداری کشور

آشنایی و ارتباط با جامعه اساتید و متخصصان جامعه حسابداری و مدیریت

آشنایی و ارتباط با طرح های پژوهشی سازمان ها و تعریف پروژه ای پژوهشی

اعطای گواهینامه بین المللی از سوی دبیر خانه به کلیه شرکت کنندگان