صفحه اصلی > مزایای حضور در کنفرانس
.: مزایای حضور در کنفرانس

مزایای حضور در کنفرانس:

حضور در کارگاههای آموزشی به صورت حضوری

سخنرانی برجسته مدیریت و حسابداری کشور

آشنایی و ارتباط با جامعه اساتید و متخصصان جامعه حسابداری و مدیریت

آشنایی و ارتباط با طرح های پژوهشی سازمان ها و تعریف پروژه ای پژوهشی