صفحه اصلی > اهداف برگزاري کنفرانس
.: اهداف برگزاري کنفرانس

اهداف برگزاري کنفرانس

  • آشكار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت  در آينده سازمانها در زمينه مديريت
  • تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي
  • بررسی دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهای مختلف در زمينه مديريت و حسابداری
  • جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصی نسبت به حوزه های تخصصی و  مختلف مدیریت و حسابداری